All for Joomla All for Webmasters

OBČINSKI PREDPISI

REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI 

(Novi register ni zgolj seznam predpisov, temveč omogoča tudi iskanje po naslovih predpisov in prek treh kazal: abecednega kazala, kazala po pravnih področjih in tematskega kazala. V registru so predpisi medsebojno vsebinsko povezani, omogočen je tudi natančnejši vpogled v osnovne podatke o prepisu in v besedilo predpisa).

Opozorilo:

  • Vsi uradni predpisi so objavljeni in dosegljivi na spletni strani Uradnega lista oz. preko povezave na Register lokalnih skupnosti http://www.rpls.si/ .
  • Prečiščena besedila predpisov niso bila objavljena v Uradnem listu RS in niso uradna. Navedena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Prebold ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

TEMELJNI AKTI OBČINE

STATUT:

2030. Statut Občine Prebold

- Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Prebold

(UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

POSLOVNIK:

2031. Poslovnik Občinskega sveta občine Prebold

(UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

- Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občine Prebold

5496. Poslovnik o delu nadzornega odbora

(UL št. 110, 03.12.2007)

2544. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora

(UL št. 60, 16.9.2016)

- Neuradno prečičeno besedilo Poslovnika o delu nadzornega odbora


ORGANIZACIJA OBČINE, OBČINSKE UPRAVE, PRIZNANJA, VOLITVE

Občinski program varnosti v občini Prebold

Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kmapanje oziroma kandidatom za loklane volitve v Občini Prebold (UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

5118. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (UL št. 112, 30. 12. 2009)

1502. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold (Ur. l. RS, št. 36/2016)
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 90/13)
4837. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave medobčinski inšpektorat (UL št. 111, 25.11.2008)

1039. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

1834. Odlok o priznanjih Občine Prebold (prečiščeno besedilo)

          - Prejemniki priznanj Občine Prebold 2000 - 2016

4250. Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture

2023. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold (UL št. 46, 03.06.2016)

4110. Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold (UL št. 83, 27.09.2002)
3755. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje (UL št. 77, 30.08.2002)
3756. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold (UL št. 77, 30.08.2002)
1209. Odlok o občinskem prazniku Občine Prebold (UL št. 26, 24.03.2000)
4233. Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold (UL št. 88, 29.10.1999)
1737. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold (UL št. 35, 13.05.1999)
373. Statutarni sklep Občine Prebold (UL št. 8, 10.02.1999)

1039. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (UL št. 59, 04.07.2007)

PREMOŽENJSKE ZADEVE 

4324. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold (UL št. 86, 11.10.2002)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

3514. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold (UL št. 82, 17. 10. 2011)
3513. Odlok o splošnem redu v Občini Prebold (UL št. 82, 17. 10. 2011)
5528. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL.št. 122, 24.12.2008)
2481. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL št. 56, 10.06.2005)
815. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah (UL št. 23, 10.03.2005)
4079. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Prebold (UL št. 89, 12.08.2004)
3128. Tržni red (UL št. 58, 13.07.2001)
Odlok o lokalnih javnih gospodarskih službah (UL št. 14, 11.03.1994)

KMETIJSTVO

810.Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (UL št. 18, 15. 3. 2011)
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 59/2015) 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 59/15) 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št.:36/2015)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Ur. l. št. 06/17)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold (Ur. l. RS, št.: 36/2015)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI - Ljudska univerza Žalec (Ur. l. ŽRS, št. 29/2016)
1903.Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (UL RS 46/2015 z dnem 26.6.2015, stran 4990 
3752. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold (UL št. 68, 23. 8. 2010)

3550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (UL št. 63, 3. 8. 2010)
1073. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (UL št. 25, 26. 3. 2010)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Ur. l. št. 06/17)
1072. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold (UL št. 25, 26. 3. 2010)
3192. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (UL št. 59, 04.07.2007)
1671. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (Ur. list RS, št. 32/99, 24/07 in 38/16, neuradno prečiščeno besedilo)
1094. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (UL št. 26, 10.03.2006)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Ur. l. št. 06/17)
3179. Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena (UL št. 70, 26.07.2005)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold  OE vrtec Prebold, (Ur. l. RS, št. 13/2014)

  - Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi cen predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE Vrtec Prebold (Ur. l. RS, št. 55/2016)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

4674. Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Prebold (UL št. 98, 03.12.1999)
Pravilnik o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme

VARSTVO OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA

789. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠE23/1 in ŠE23/2 v Občini Prebold (UL št. 20, 16. 3. 2012)

2885. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold (UL št. 61, 29. 7. 2011)
880. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold (UL št. 21, 21. 3. 2011)
2886. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 (UL št.61,29.7.2011)
1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) (UL št. 40, 27. 5. 2011)
2218. Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold, Stran 6205 (UL št. 43, 31.05.2010)
3428. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas (UL št. 76, 25. 7. 2008)
4170. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (UL št. 98, 14.10.2008)
5766. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (UL št. 115, 14.12.2007)
5765. Sklep o izvzemu parc. št. 1350/304, k.o. Latkova vas, iz ZN industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi (UL št. 115, 14.12.2007)
5497. Odlok o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (UL št. 110, 03.12.2007)
5498. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2... (UL št. 110, 03.12.2007)
2621. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja P4/4Kovačev hrib (UL št. 48, 01.06.2007)
4165. Odlok o lokacijskem načrtu območja l4/6 CONA SOC (UL št. 94, 25.10.2005)

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GORICA GO – 1 (objava v Ur. list RS št. 52/2013, dne 21.6.2013)

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU za območje MA45/2 v občini Prebold (objava v Ur. list RS št. 52/2013, dne 21.6.2013)

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS št. 90/2013)

SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta - spremembe št. 2 (krajše: SD ID OPN - št. 2) (Ur. list RS št. 81/2016)

KOMUNALNA DEJAVNOST 

49. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (UL št. 1, 6. 1. 2012)
50. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (UL št. 1, 6. 1. 2012)

41. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold (UL št. 1, 9. 1. 2009)
40. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold (UL št. 1, 9. 1. 2009)
4834. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (UL št. 107, 24. 12. 2009)
4838. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (UL št. 111, 25.11.2008)
3915. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občine Prebold (UL št.. 71, 07.08.2007)
5367. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča (UL. št. 119, 28.12.2005)
4166. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC (UL št. 94, 25.10.2005)
4699. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL št. 113, 19.10.2004)
5013. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold (UL št. 114, 21.11.2003)
3127. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold (UL št. 58, 13.07.2001)
3453. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (UL št. 73, 19.08.2000)
2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izva...(UL št. 56, 22.06.2000)
1020. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold (UL št. 22, 10.03.2000)
1019. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazida...(UL št. 22, 10.03.2000)
4759. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (UL št. 99, 09.12.1999)
4675. Odlok o občinskih cestah (UL št. 98, 03.12.1999)
1123. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Žalec

2419. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold (UL št. 55/16, 19.08.2016)

1229. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold (UL. št. 29/2016)

STRATEŠKI DOKUMENTI

Lokalni energetski koncept

Povzetek lokalnega energetskega koncepta

Iskalnik po dokumentih

videovsebina

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665

To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure