All for Joomla All for Webmasters

OBČINSKI PREDPISI

REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI 

(Novi register ni zgolj seznam predpisov, temveč omogoča tudi iskanje po naslovih predpisov in prek treh kazal: abecednega kazala, kazala po pravnih področjih in tematskega kazala. V registru so predpisi medsebojno vsebinsko povezani, omogočen je tudi natančnejši vpogled v osnovne podatke o prepisu in v besedilo predpisa).

Opozorilo:

  • Vsi uradni predpisi so objavljeni in dosegljivi na spletni strani Uradnega lista oz. preko povezave na Register lokalnih skupnosti http://www.rpls.si/ .
  • Prečiščena besedila predpisov niso bila objavljena v Uradnem listu RS in niso uradna. Navedena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Prebold ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

TEMELJNI AKTI OBČINE

STATUT:

Statut Občine Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14)

- Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Prebold

POSLOVNIK:

Poslovnik Občinskega sveta občine Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14)

- Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občine Prebold

Poslovnik o delu nadzornega odbora (Ur. list RS, št. 110/07 in 60/16)

- Neuradno prečičeno besedilo Poslovnika o delu nadzornega odbora


ORGANIZACIJA OBČINE, OBČINSKE UPRAVE, PRIZNANJA, VOLITVE

Občinski program varnosti v občini Prebold

Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kmapanje oziroma kandidatom za loklane volitve v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 45/14)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Ur. list RS, št. 112/09)

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 36/15)
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, št. 71/04)
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave medobčinski inšpektorat (Ur. list RS, št. 111/08)

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold (Ur. list RS, št. 21/07, 88/12, 44/09 in 28/12)

Odlok o priznanjih Občine Prebold (Ur. list RS, št. 37/00 in 27/04)

          - Prejemniki priznanj Občine Prebold 2000 - 2016

Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture (Ur. list RS, št. 105/15)

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold (Ur. list RS, št. 46/16)

Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold (Ur. list RS, št. 83/02)
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje (Ur. list RS, št. 78/02 in 45/14)
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 77/02)
Odlok o občinskem prazniku Občine Prebold (Ur. list RS, št. 26/00)
Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold (Ur. list RS, št. 88/99)
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold (Ur. list RS, št. 35/99 in 29/15)
Statutarni sklep Občine Prebold (Ur. list RS, št. 8/99)

Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (Ur. list RS, št. 59/07 in 78/15)

PREMOŽENJSKE ZADEVE 

Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 86/02)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 82/11 in 103/11)
Odlok o splošnem redu v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 82/11)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 122/08)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 56/05 in 122/08)
Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 23/05)
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 89/04)
Tržni red (Ur. list RS, št. 58/01)
Odlok o lokalnih javnih gospodarskih službah (Ur. list RS, št. 29/15)

KMETIJSTVO

Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 18/11)
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 59/15
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list RS, št. 59/15 in 29/16

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list RS, št. 36/15)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Ur. list RS, št. 06/17, 36/15, 55/16 in 72/16)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 36/15 in 6/17)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI - Ljudska univerza Žalec (Ur. list RS, št. 29/16)

Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 46/15, 36/15 in 6/17
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 68/10, 36/15 in 6/17)
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list RS, št. 63/10 in 36/15)
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 25/10)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 06/17)
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 25/10)
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (Ur. list RS, št. 59/07)
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (Ur. list RS, št. 32/99, 24/0738/16, 25/10, 6/97 in 38/16)
Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 26/06 in 15/01)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 06/17)
Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. list RS, št. 70/05 in 81/13)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold  OE vrtec Prebold (Ur. list RS, št. 13/14)

  - Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi cen predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE Vrtec Prebold (Ur. list RS, št. 36/15, 55/16 in 72/16)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list RS, št. 36/15)

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 98/99)
Pravilnik o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme

VARSTVO OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠE23/1 in ŠE23/2 v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 20/12)

Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 61/11)
Odlok o predkupni pravici Občine Prebold (Ur. list RS, št. 21/11)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS, št. 61/11)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 40/11)
Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Ur. list RS, št. 43/10 in 71/15)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas (Ur. list RS št. 76/08)
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (Ur. list RS, št. 98/08)
Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (Ur. list RS, št. 115/07 in 34/10)
Sklep o izvzemu parc. št. 1350/304, k.o. Latkova vas, iz ZN industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi (Ur. list RS, št. 115/07)
Odlok o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 110/07)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2... (Ur. list RS, št. 110/07)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja P4/4Kovačev hrib (Ur. list RS, št. 48/07)
Odlok o lokacijskem načrtu območja l4/6 CONA SOC (Ur. list RS, št. 94/05)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GORICA GO – 1 (Ur. list RS, št. 52/13)

Odlok o občinskem podrobnem prostorkem načrtu za območje MA45/2 v občini Prebold (Ur. list RS, št. 52/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS, št. 90/13)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta - spremembe št. 2 (krajše: SD ID OPN - št. 2) (Ur. list RS, št. 81/16)

KOMUNALNA DEJAVNOST 

49. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (UL št. 1, 6. 1. 2012)
50. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (UL št. 1, 6. 1. 2012)

41. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold (UL št. 1, 9. 1. 2009)
40. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold (UL št. 1, 9. 1. 2009)
4834. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (UL št. 107, 24. 12. 2009)
4838. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (UL št. 111, 25.11.2008)
3915. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občine Prebold (UL št.. 71, 07.08.2007)
5367. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča (UL. št. 119, 28.12.2005)
4166. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC (UL št. 94, 25.10.2005)
4699. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL št. 113, 19.10.2004)
5013. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold (UL št. 114, 21.11.2003)
3127. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold (UL št. 58, 13.07.2001)
3453. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (UL št. 73, 19.08.2000)
2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izva...(UL št. 56, 22.06.2000)
1020. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold (UL št. 22, 10.03.2000)
1019. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazida...(UL št. 22, 10.03.2000)
4759. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (UL št. 99, 09.12.1999)
4675. Odlok o občinskih cestah (UL št. 98, 03.12.1999)
1123. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Žalec

2419. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold (UL št. 55/16, 19.08.2016)

1229. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold (UL. št. 29/2016)

STRATEŠKI DOKUMENTI

Lokalni energetski koncept

Povzetek lokalnega energetskega koncepta

Iskalnik po dokumentih

videovsebina

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665

To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure