All for Joomla All for Webmasters

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

Shadow
Slider

LOKACIJE IN UPORABA AED - DEFIBRILATORJEV V OBČINI PREBOLD

AED logo

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. V primeru suma na zastoj srca uporabite najbližji debrilator!

Pri uporabi sledite navodilom za uporabo, ki so priložena defibrilatorju!

Slika za pdf  dokument: NAMEN IN UPORABA DEFIBRILATORJEV

POVEZAVA NA LOKACIJE DEFIBRILATORJEV V SLOVENIJI

 

LOKACIJE DEFIBRILATORJEV V OBČINI PREBOLD

Trgovina Mercator Prebold, Graščinska cesta 3, 3312 Prebold

AED lokacija Mercator Prebold

Zdravstvena postaja Prebold, Graščinska cesta 11, 3312 Prebold

AED lokacija Zdravstvena postaja prebold

Gasilski dom PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold

AED lokacija gasilski dom prebold

Stanovanjska hiša Jager, Reška cesta 60, 3312 Prebold

AED lokacija hisa Jager Prebold

ODELO Slovenija, glavna recepcija, Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold

AED 1 lokacija Odelo prebold

Stanovanjska hiša Završnik, Sv. Lovrenc 52, 3312 Prebold

AED 1 lokacija Stanovanjska hisa Zavrsnik Sv Lovrenc

Stanovanjski blok Latkova vas, Latkova vas 86A, 3312 Prebold

AED lokacija stanovanjski blok latkova vas

Gasilski dom PGD Latkova vas, Latkova vas 41, 3312 Prebold

AED 2 lokacija Gasilski dom latkova vas

Podjetje Schiedel dimniški sistemi, Latkova vas 82, 3312 Prebold

AED 1 lokacija Schiedel latkova vas

Gasilski dom PGD Šešče, Šešče 51A, 3312 Prebold

AED 2 lokacija gasilski dom sesce

Stanovanjski objekt Zagožen, Matke 84, 3312 Prebold

AED 1 lokacija Stanovanjska hisa Zagozen matke

 

 

 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE PREBOLD

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Prebold, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških okumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.

Naziv organa, ki je katalog izdal: Občina Prebold, ki jo zastopa župan Vinko Debelak

 • Naslov: Hmeljarska cesta 3
 • Pošta: 3312 Prebold
 • Telefon: 03 703 64 00
 • Faks: 03 703 64 05
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Matična številka: 1357654
 • ID za DDV: SI39527972
 • Župan: Vinko Debelak
 • Podžupani: -
 • Članice in člani Sveta: povezava
 • Uprava: povezava
 • Statut Občine Prebold in Poslovnik Občine Prebold (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Simboli Občine Prebold
 • Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Vinko Debelak, župan
 • Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: župan Vinko Debelak
 • Podatki o izdajatelju: Občina Prebold
 • Datum prve objave kataloga: 26.07.2011
 • Datum zadnje spremembe: 25.02.2013
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: .
 • Druge oblike kataloga: v fizični obliki na sedežu Občine Prebold v času uradnih ur.
 • Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ V LETU: 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI  RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji Občine Prebold

Organigram: povezava

Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin

Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor

Značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji: povezava

Seznam uradnih oseb Občine Prebold: povezava

Seznam zaposlenih v Upravi Občine Prebold: povezava

2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Župan občine Prebold

Vinko Debelak, univ.dipl.inž.grad.

Telefon: 03 703 64 00

Naslov: Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Republike Slovenije in Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje Mestne občine Velenje ter povezava na register predpisov lokalne skupnosti

Državni register: povezava

Predpisi lokalne skupnosti: Katalog lokalnih predpisov Občini Prebold

Predpisi Evropske unije: povezava

2.d Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta: povezava

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov: povezava

Uradne osebe: Seznam uradnih oseb, ki so v občinski upravi Občine Prebold pooblaščene za

odločanje in vodenje postopkov v posameznih zadevah z delovnega področja občinske

uprave:

 • Anton Vesolak
 • Tjaša Skočaj Klančnik
 • Simon Jan
 • Metka Šribar

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila/razpise

Javna naročila po ZJN – 3 in drugi javni razpisi - (dodatne informacije pridobite na občini v času uradnih ur)

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. Ime evidence: REGISTER STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH V OBČINI PREBOLD
 2. Ime evidence: SEZNAM PROSILCEV ZA SUBVENCIJO NAJEMNINE
 3. Ime evidence: PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
 4. Ime evidence: EVIDENCA ZA DODELJEVANJE ENKRATNIH IZREDNIH DENARNIH POMOČI
 5. Ime evidence: EVIDENCA ZA ODOBRITEV PREKOPOV POSMRTNIH OSTANKOV
 6. Ime evidence: EVIDENCA ZA POTREBE ODLOČANJA O VIŠJIH OPROSTITVAH SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
 7. Ime evidence: EVIDENCA ZA POTREBE UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 8. Ime evidence: EVIDENCA O PLAČANIH STROŠKIH OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE OBČINE PREBOLD
 9. Ime evidence: EVIDENCA ZAVEZANCEV ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
 10. Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ZAČASNE OPROSTITVE PLAČILA VRTCA TER PRITOŽB IN PROŠENJ ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
 11. Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCA V OBČINI PREBOLD
 12. Ime evidence: EVIDENCA NAJEMNIH POGODB ZA POSLOVNE PROSTORE
 13. Ime evidence: EVIDENCA POSLOVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE PREBOLD
 14. Ime evidence: EVIDENCA PRIJAVLJENIH OBRATOVALNIH ČASOV GOSTINSKIH OBRATOV
 15. Ime evidence: EVIDENCA DRUŽINSKIH POMOČNIKOV
 16. Ime evidence: EVIDENCA IZDANIH ODLOČB O ODMERI KOMUNALNIH PRISPEVKOV
 17. Ime evidence: BANKA CESTNIH PODATKOV
 18. Ime evidence: EVIDENCA POTRDIL O NAMENSKI RABI IN LOKACIJSKIH INFORMACIJAH

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Spletni GIZ portal - iObčina

2.j Druge informacije, ki jih organ posreduje v svetovni splet

Novice o delovanju občine: povezava

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del vsebuje izjeme iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Občina Prebold izdaja oziroma objavlja tudi druge dokumente, potrebne za seznanitev javnosti o posameznem področju dela občinske uprave ali o drugih pomembnejših vsebinskih sklopih, vezanih na delovanje Občine Prebold (npr. letaki, zloženke, in druge tiskovine). 

Želim pridobiti informacijo javnega značaja: povezava

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur Uprave Občine Prebold

4. STROŠKOVNIK

Stroškovnik: Vpogled v zahtevano IJZ je brazplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju IJZ (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane IJZ zaračunali materialne stroške. Če so IJZ brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali.

5. SEZNAM INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, KI SO JIH PROSILCI ZAHTEVALI NAJMANJ TRIKRAT

Ni bilo zahtev

Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

Telefon: 03 703 64 00, Faks: 03 703 64 05

ID za DDV: SI39527972 / MŠ: 1357654

REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI 

(Novi register ni zgolj seznam predpisov, temveč omogoča tudi iskanje po naslovih predpisov in prek treh kazal: abecednega kazala, kazala po pravnih področjih in tematskega kazala. V registru so predpisi medsebojno vsebinsko povezani, omogočen je tudi natančnejši vpogled v osnovne podatke o prepisu in v besedilo predpisa).

Opozorilo:

 • Vsi uradni predpisi so objavljeni in dosegljivi na spletni strani Uradnega lista oz. preko povezave na Register lokalnih skupnosti http://www.rpls.si/ .
 • Prečiščena besedila predpisov niso bila objavljena v Uradnem listu RS in niso uradna. Navedena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Prebold ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

TEMELJNI AKTI OBČINE

STATUT:

2030. Statut Občine Prebold

- Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Prebold

(UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

POSLOVNIK:

2031. Poslovnik Občinskega sveta občine Prebold

(UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

- Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občine Prebold

5496. Poslovnik o delu nadzornega odbora

(UL št. 110, 03.12.2007)

2544. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora

(UL št. 60, 16.9.2016)

- Neuradno prečičeno besedilo Poslovnika o delu nadzornega odbora


ORGANIZACIJA OBČINE, OBČINSKE UPRAVE, PRIZNANJA, VOLITVE

Občinski program varnosti v občini Prebold

Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem voliln ekmapanje oziroma kandidatom za loklane volitve v Občini Prebold (UL RS,št. 45, 20. 6. 2014)

5118. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (UL št. 112, 30. 12. 2009)

1502. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold (Ur. l. RS, št. 36/2016)
1474. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (UL št. 32, 24. 4. 2009)
4837. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave medobčinski inšpektorat (UL št. 111, 25.11.2008)

1039. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

1834. Odlok o priznanjih Občine Prebold (prečiščeno besedilo)

4250. Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture

2023. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold (UL št. 46, 03.06.2016)

4110. Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold (UL št. 83, 27.09.2002)
3755. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje (UL št. 77, 30.08.2002)
3756. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold (UL št. 77, 30.08.2002)
1209. Odlok o občinskem prazniku Občine Prebold (UL št. 26, 24.03.2000)
4233. Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold (UL št. 88, 29.10.1999)
1737. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold (UL št. 35, 13.05.1999)
373. Statutarni sklep Občine Prebold (UL št. 8, 10.02.1999)


FINANCE

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2016

Vse dokumente za proračun Občine prebold za leto 2016 si lahko ogledate tukaj.

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2015

Vse dokumente za proračun Občine prebold za leto 2015 si lahko ogledate tukaj. 

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2013

Vse dokumente za proračun Občine prebold za leto 2013 si lahko ogledate tukaj.

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2014

Vse dokumente za zaključni račun Občine prebold za leto 2014 si lahko ogledate tukaj.

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2014

Vse dokumente za proračun Občine prebold za leto 2014 si lahko ogledate tukaj.

PRORAčUN OBČINE PREBOLD ZA LETO 2012

I. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE PREBOLD ZA LETO 2012
Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2012 - UL št.108, 29.12.2011

II. SPLOšNI DEL 
1.Bilanca prihodkov in odhodkov,račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja

III. POSEBNI DEL
1. Pregled prihodkov
2. Pregled odhodkov

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
1. Načrt razvojnih programov
2. Načrt razvojnih programov - obrazec 3

V. OBRAZLOŽITVE
1. Splošnega dela
2. Posebnega dela
3. Kadrovski načrt za leto 2012

VI. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
1. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine z obrazložitvami

1039. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (UL št. 59, 04.07.2007)

PREMOŽENJSKE ZADEVE 

4324. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold (UL št. 86, 11.10.2002)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

3514. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold (UL št. 82, 17. 10. 2011)
3513. Odlok o splošnem redu v Občini Prebold (UL št. 82, 17. 10. 2011)
5528. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL.št. 122, 24.12.2008)
2481. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL št. 56, 10.06.2005)
815. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah (UL št. 23, 10.03.2005)
4079. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Prebold (UL št. 89, 12.08.2004)
3128. Tržni red (UL št. 58, 13.07.2001)
Odlok o lokalnih javnih gospodarskih službah (UL št. 14, 11.03.1994)

KMETIJSTVO

810.Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (UL št. 18, 15. 3. 2011)
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 59/2015) 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 59/15) 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št.:36/2015)
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold - Vrtec Prebold (Ur. l. RS, št.: 36/2015)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold (Ur. l. RS, št.: 36/2015)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI - Ljudska univerza Žalec (Ur. l. ŽRS, št. 29/2016)
1903.Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (UL RS 46/2015 z dnem 26.6.2015, stran 4990 
3752. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold (UL št. 68, 23. 8. 2010)

3550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (UL št. 63, 3. 8. 2010)
1073. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (UL št. 25, 26. 3. 2010)
1072. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold (UL št. 25, 26. 3. 2010)
3192. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (UL št. 59, 04.07.2007)
1671. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (prečiščeno besedilo)
1094. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (UL št. 26, 10.03.2006)
3179. Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena (UL št. 70, 26.07.2005)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold  OE vrtec Prebold, (Ur. l. RS, št. 13/2014)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE Vrtec Prebold (Ur. l. RS, št. 55/2016)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

4674. Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Prebold (UL št. 98, 03.12.1999)
Pravilnik o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme

VARSTVO OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA

789. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠE23/1 in ŠE23/2 v Občini Prebold (UL št. 20, 16. 3. 2012)

2885. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold (UL št. 61, 29. 7. 2011)
880. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold (UL št. 21, 21. 3. 2011)
2886. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 (UL št.61,29.7.2011)
1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) (UL št. 40, 27. 5. 2011)
2218. Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold, Stran 6205 (UL št. 43, 31.05.2010)
3428. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas (UL št. 76, 25. 7. 2008)
4170. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (UL št. 98, 14.10.2008)
5766. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (UL št. 115, 14.12.2007)
5765. Sklep o izvzemu parc. št. 1350/304, k.o. Latkova vas, iz ZN industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi (UL št. 115, 14.12.2007)
5497. Odlok o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (UL št. 110, 03.12.2007)
5498. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2... (UL št. 110, 03.12.2007)
2621. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja P4/4Kovačev hrib (UL št. 48, 01.06.2007)
4165. Odlok o lokacijskem načrtu območja l4/6 CONA SOC (UL št. 94, 25.10.2005)

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GORICA GO – 1 (objava v Ur. list RS št. 52/2013, dne 21.6.2013)

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU za območje MA45/2 v občini Prebold (objava v Ur. list RS št. 52/2013, dne 21.6.2013)

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS št. 90/2013)

KOMUNALNA DEJAVNOST 

49. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (UL št. 1, 6. 1. 2012)
50. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (UL št. 1, 6. 1. 2012)

41. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold (UL št. 1, 9. 1. 2009)
40. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold (UL št. 1, 9. 1. 2009)
4834. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (UL št. 107, 24. 12. 2009)
4838. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (UL št. 111, 25.11.2008)
3915. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občine Prebold (UL št.. 71, 07.08.2007)
5367. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča (UL. št. 119, 28.12.2005)
4166. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC (UL št. 94, 25.10.2005)
4699. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL št. 113, 19.10.2004)
5013. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold (UL št. 114, 21.11.2003)
3127. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold (UL št. 58, 13.07.2001)
3453. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (UL št. 73, 19.08.2000)
2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izva...(UL št. 56, 22.06.2000)
1020. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold (UL št. 22, 10.03.2000)
1019. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazida...(UL št. 22, 10.03.2000)
4759. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (UL št. 99, 09.12.1999)
4675. Odlok o občinskih cestah (UL št. 98, 03.12.1999)
1123. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Žalec

2419. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold (UL št. 55/16, 19.08.2016)

1229. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold (UL. št. 29/2016)

STRATEŠKI DOKUMENTI

Lokalni energetski koncept

Povzetek lokalnega energetskega koncepta

REGISTER PREDPISOV LOKALNIH SKUPNOSTI - http://www.rpls.si/

 • Vsi predpisi Občine Prebold so objavljeni in dosegljivi na spletni strani Uradnega lista oz. preko povezave na Register lokalnih skupnosti http://www.rpls.si/.
 • Prečiščena besedila predpisov niso bila objavljena v Uradnem listu RS in niso uradna. Navedena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Prebold ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Register predpisov ni zgolj seznam predpisov, temveč omogoča tudi iskanje po naslovih predpisov in prek treh kazal: abecednega kazala, kazala po pravnih področjih in tematskega kazala. V registru so predpisi medsebojno vsebinsko povezani, omogočen je tudi natančnejši vpogled v osnovne podatke o prepisu in v besedilo predpisa.

Seznam predpisov, ki je podan v nadaljevanju je informativne narave in služi le kot delovni pripomoček za obiskovalce spletne strani. Uradna besedila vseh predpisov Občine Prebold so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

TEMELJNI AKTI OBČINE

STATUT:

Statut Občine Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14)

- Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Prebold

POSLOVNIK:

Poslovnik Občinskega sveta občine Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14)

- Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občine Prebold

Poslovnik o delu nadzornega odbora (Ur. list RS, št. 110/07 in 60/16)

- Neuradno prečičeno besedilo Poslovnika o delu nadzornega odbora


ORGANIZACIJA OBČINE, OBČINSKE UPRAVE, PRIZNANJA, VOLITVE

Organizacija občine

Statutarni sklep Občine Prebold (Ur. list RS, št. 8/99)

Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold (Ur. list RS, št. 88/99)

Odlok o občinskem prazniku Občine Prebold (Ur. list RS, št. 26/00)

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold (Ur. list RS, št. 35/99 in 29/15)

 - Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Ur. list RS, št.112/09)

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 36/15)

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave medobčinski inšpektorat (Ur. list RS, št. 111/08)

Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold (Ur. list RS, št. 83/02)

Občinski program varnosti v občini Prebold

Občinske volitve

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 77/02)

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, št. 70/17)

Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana občinske volilne komisije (Ur. list RS, št. 29/18)

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Prebold v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Ur. list RS, št. 90/02)

Povračila stroškov in financiranje političnih strank

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold (Ur. list RS, št. 68/19)

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold (Ur. list RS, št. 46/16)

Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje (Ur. list RS, št. 45/14)

Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (Ur. list RS, št. 59/07 in 78/15)

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 15/19)

Občinska priznanja

Odlok o priznanjih Občine Prebold (Ur. list RS, št. 37/00 in 27/04)

          - Prejemniki priznanj Občine Prebold 2000 - 2020

Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture (Ur. list RS, št. 105/15)

 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 114/03)

Tržni red (Ur. list RS, št.58/01)

Odlok o splošnem redu v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 82/11)

Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 58/01)

Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 86/02)

Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020 (Ur. list RS, št. 75/17)

 

KMETIJSTVO

Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 18/11)

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 59/15 in 10/18)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list RS, št. 59/15, 29/16 in 10/18

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predšolska vzgoja

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list RS, št. 63/10 in 36/15)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Ur. list RS, št. 13/1436/15, 55/1672/166/17, 27/18, in10/19)

  - Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi cen predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Osnovnošolsko in ostalo izobraževanje

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (Ur. list RS, št. 32/9924/0738/1625/106/97 in 38/16)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI - Ljudska univerza Žalec (Ur. list RS, št. 29/16)

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec (Ur. list RS, št. 6/97, 63/01, 112/08 in 85/10)

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola "Risto Savin" Žalec (Ur. list RS, št. 6/97, 63/01, 112/08 in 85/10)

Šport

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 39/18)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 79/19)

Letni program športa v Občini Prebold za leto 2020

Ljubiteljska kultura

Pravilnik za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 9/18)

Letni program kulture v Občini Prebold za leto 2020

Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. list RS, št. 70/05 in 81/13)

Turizem in prireditve

Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 9/18)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 79/19)

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 68/18)

Financiranje društev organizacij in združenj

Pravilnik o sofinanciranju programov društev, organizacij in združenj v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 79/19)

Pravilnik o sofinanciranju počitniških aktivnosti (Ur. list RS, št. 27/17)

Socialne pomoči
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 25/10 in 6/17)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 6/17)

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 25/10)

Zdravstvo

Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec (Ur. list RS, št. 34/92, 102/01 in 11/17)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor (Ur. list RS, št. 48/19)

Knjižnica

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Ur. list RS, št. 11/08)

Stanovanjsko področje

Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine (Ur. list RS, št. 30/19)

 

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Odlok o javni gasilski službi v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 13/20)

Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 98/99)
Pravilnik o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme

 

VARSTVO OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA

Občinski prostorski načrt in odloki na področju graditve

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (Ur. list RS, št. 98/08)

Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Ur. list RS, št. 43/10 in 71/15)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta - spremembe št. 2 (krajše: SD ID OPN - št. 2) (Ur. list RS, št. 81/16)

Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 61/11)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine prebold-spremembe št.1 (Ur. list RS, št. 71/15)

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 56/19)

Podrobni prostorski načrti

Odlok o občinskem podrobnem prostorkem načrtu za območje MA45/2 v občini Prebold (Ur. list RS, št. 52/13)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GORICA GO – 1 (Ur. list RS, št. 52/13)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠE23/1 in ŠE23/2 v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 20/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS, št. 90/13)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 (Ur. list RS, št. 61/11)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas (Ur. list RS št. 76/08)

Sklep o izvzemu parc. št. 1350/304, k.o. Latkova vas, iz ZN industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi (Ur. list RS, št. 115/07)

Odlok o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 110/07)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 40/11)

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja P4/4Kovačev hrib (Ur. list RS, št. 48/07)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (Ur. list RS, št. 115/07, 34/10 in 8/18)

Odlok o lokacijskem načrtu območja l4/6 CONA SOC (Ur. list RS, št. 94/05, 8/18)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče-Latkova vas (Ur. list RS, št. 38/17)

Urejanje zamljišč

Odlok o predkupni pravici Občine Prebold (Ur. list RS, št. 21/11)

Komunalni prispevek

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 55/16)

Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka (Ur. list RS, št. 8/16)

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občine Prebold (Ur. list RS, št. 71/07)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 119/05)

Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 22/00)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 110/07)

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju L4/6 cona SOC (Ur. list RS, št. 94/05)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje L2/3 (Latkova vas 2) Občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) (Ur. list RS, št. 56/19)

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 122/08)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 56/05 in 122/08)

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št.107/09)

 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Organizacija gospodarskih javnih služb

Odlok o lokalnih javnih gospodarskih službah (Ur. list RS, št. 29/15)

Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (Ur. list RS, št. 39/15)

Oskrba z vodo

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. list RS, št. 45/2020)

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. list RS, št. 45/2020)

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 29/16)

Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 56/00)

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Ur. list RS, št. 45/2020)

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Ur. list RS, št. 45/2020)

Odvoz in odlaganje odpadkov

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Žalec (Ur. list RS, št. 19/97 in 40/97)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 1/09)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 1/09)

Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 73/00)

Občinske ceste

Odlok o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 58/17)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 111/08)

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 22/00)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold (Ur. list RS, št. 15/20)

Javna razsvetljava

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 82/11 in 103/11)

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Prebold (Ur. list RS, št. 4/20)

 

KRAJEVNI ODBORI

Krajevni odbori so posvetovalna telesa, ki zastopajo krajevne interese. V občini imamo devet krajevnih odborov:

Člane krajevnih odborov v mandatu 2018 - 2022 bo imenoval Občinski svet Občine Prebold predvidoma v januarju 2019.

KO Marija Reka

predsednik: Ahac Filip
tajnik: Zore Matija
člani: Lobnikar Milan, Doler Danilo, Otavnik Jernej, Cestnik Toni, Tratnik Matej

KO Latkova vas

predsednik: Debelak Matjaž
tajnik: Gigerl Jernej
člani: Cizej Kristina, Krajnc Damjan, Jager Ivan, Kolenc Vojko, Račečič Oton

KO Matke

predsednik: Vedenik Sergej
tajnik PGD Matke: Stergar David
člani: Rakun Milan, Grenko Janez, Pražnikar Franc, Germadnik Robi, Zagožen Borut, Jerman Jože

KO Šešče

predsednik: Golavšek Matej
tajnica: Janžovnik Barbara
člani: Križnik Golavšek Milena, Oblak Branko, Herodež Uroš, Sopotnik Viktor, Volmut Slavko

KO Sv. Lovrenc
predsednik: Herodež Boštjan
tajnica: Žibrat Vesna
člani:Petač Peter, Žličar Ivan, Svet Oprešnik Saša, Golenač Andrej, Marinc Damjan

KO Kaplja vas

predsednik: Možina Gabrijel
tajnik: Ribič Jožef
člsni: Pikl Janez, Skok Skornšek Jelka, Potočnik Boris, Merzelj Gojznikar Jerica, Kuserbanj Dušan

KO Prebold - center
predsednik: Zagoričnik Miha
tajnik: Slokan Rihard
člani: Stergar Janez, Krulec Jernej, Vogrinc Danijel, Divjak Franc, Plahuta Mihaelca

KO Prebold - Na zelenici
predsednica: Prevoršek Bernardka
tajnik: Rukav Janez
člani: Pečovnik Antonija, Jahić Ahmet, Fajfar Nina, Goropevšek Jožica, Vran Damjan

KO Dolenja vas
predsednik: Nečimer Alen
tajnica: Mežner Edita
člani: Gostečnik Tanja, Ocvirk Manica, Herman Uroš, Dežnikar Aleš, Uršič Marjanca

Krajevni odbori imajo svoje člane, katere imenuje in razrešuje občinski svet za dobo štirih let oz. do preteka mandata članom občinskega sveta. Pomembno je določilo o nezdružljivosti članstva v občinskem svetu in s članstvom v krajevnih odborih.

Kontaktni elektronski naslov za predsednike krajevnih odborov je: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

NALOGE IN PRISTOJNOSTI KRAJEVNIH ODBOROV

Krajevni odbori, razen zakonsko določenih nalog, samostojno opravljajo naslednje naloge:
neposredno sodelujejo z občani v svojem okolju,ugotavljajo interese in potrebe krajanov ter jih predlagajo v kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne plane dela,
pospešujejo delo krajevnih društev in organizacij,
vzpodbujajo, organizirajo in vodijo sodelovanje krajanov pri izvedbi različnih programov,po odločitvi občinskega sveta in župana lahko neposredno vodijo krajevne akcije,
oblikujejo lahko delovne skupine za posamične akcije,
dajejo mnenja občinskemu svetu, kadar le-ta s svojim odločanjem bistveno posega v interese, življenje in okolje prebivalcev na območju posameznih krajevnih odborov,
občinskemu svetu in občinski upravi dajejo svoja stališča in predloge v zvezi s proračunom Občine Prebold.
Zapisnike sej Krajevnih odborov najdete tukaj!

Naloge nadzornega odbora:
opravlja nadzor nad občinskim premoženjem ter njegovim razpolaganjem,nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Predsednica: Petra Kobal Šorli

Član: Uroš Ledinek

Član: Boris Rodošek

Občina Prebold, Zaščita in reševanjeLogo 112
Hmeljarska cesta 3, Prebold
3312 Prebold

Tel.: 03 703 64 00 (v času delovnih dni in dežurstva)
Fax: 03 703 64 05 (v času delovnih dni in dežurstva)

Regijski center za obveščanje Celje: 112 (prijava nevarnosti naravnih in drugih nesreč).

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

• če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
• če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
• če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

- KDO kliče,

- KAJ se je zgodilo,

- KJE se je zgodilo,

- KDAJ se je zgodilo,

- KOLIKO je ponesrečencev,

- kakšne so POŠKODBE in kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ),

- kakšno POMOČ potrebujete.

Zaščita in reševanje – predstavitev in naloge

Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Občinski svet v skladu z nalogami občine ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju, sprejema letne programe zagotavljanja sredstev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zagotavlja varstvo pred požarom ter ureja, upravlja in skrbi za gasilsko javno službo.

Župan skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja, skrbi za izvajanje za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.

Poveljnik Civilne zaščite, ki ga imenuje župan, vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanje in pomoči je organiziran Občinski štab CZ.

Občinski štab CZ ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Prebold so:

• Občinski štab CZ (OŠCZ),
• javna gasilska služba (GZ Prebold in PGD v občini);
• enote, službe in drugi operativni sestavi gospodarskih služb, zavodov in drugih organizacij in sile zaščite in reševanja po pogodbi (shema_organiziranosti_ZIR_v_občini_Prebold).

SESTAVA OŠCZ PREBOLD

Peter Petač – poveljnik
mobitel – 070-707-026
Darko Kranjec– namestnik poveljnika ter pristojen za ukrep ZIR pred požari in ob poplavah
mobitel – 041-783-193
Gregor Zagoričnik - člani, pristojen za ukrep tehničnega reševanja
mobitel – 031-320-258
Manica Ocvirk – članica, pristojna za ukrep prve medicinske pomoči in vodenje ekipe PMP
mobitel – 031-513-910

POVEZAVE DO GASILSKE ZVEZE PREBOLD IN PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV

Gasilska zveza Prebold

Prostovoljno gasilsko društvo Kaplja vas

Prostovoljno gasilsko društvo Latkova vas

Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Lovrenc

Prostovoljno gasilsko društvo Prebold - Dolenja vas - Marija reka 

 

NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI PREBOLD:

Načrt zaščite in reševanja ob poplavi
Načrt zaščite in reševanja ob potresu
Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold
Tel.: 03 70 36 400
Fax: 03 70 36 405
Matična št.: 1357654000
Davčna št.: SI39527972
TRR.: IBAN SI56 0137 4010 0004 665

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ŽUPAN

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 01

uradne ure župana: vsako sredo od 14. do 17. ure

 

 

OBČINSKA UPRAVA

URADNE URE

Zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom uradne ure do nadalnjega odpadejo. Občinska uprava je dosegljiva po elektronski pošti ali po telefonu.

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure

 

ZAPOSLENI V UPRAVI

Tajnik občine
Tjaša Skočaj Klančnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 07
Delovno področje: vodenje uprave, kadrovske zadeve, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, projektno delo, začasno tudi šolstvo, predšolska vzgoja, zdravstvo, sociala in občinska stanovanja

Višji svetovalec za gospodarstvo
Anton Vesolak, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 06
Delovno področje: kmetijstvo, zaščita in reševanje, javna dela, gospodarstvo

Višji svetovalec za varstvo okolja, prostorsko planiranje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Metka Šribar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 02
Delovno področje: varstvo okolja, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami, NUSZ, vodenje investicijskih projektov

Višji svetovalec za splošne pravne zadeve in negospodarstvo
Delno mesto je trenutno nezasedeno.

Višji svetovalec za gospodarske javne službe
Simon Jan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 04
Delovno področje: vodenje investicijskih projektov, vodenje režijskega obrata, urejanje javnih površin, ceste, komunalna infrastruktura, bazen Prebold, vodenje projektov

Finančnik VII/2 - 2
Katarina Jesenek, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 03
Delovno področje: občinski proračun, finance

Delovodja V
Klaudija Kač, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 13
Delovno področje: turizem, šport, kontakti z društvi, organizacija in koordinacija izvedbe prireditev

Tajnica župana V
Špela Breznikar Kotnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 00
Delovno področje: glavna pisarna, arhiv dokumentov, pokopališka dejavnost, materialno poslovanje uprave

 

NALOGE OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave občine Prebold.

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta občine Prebold in drugih veljavnih predpisov.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.

Za izvajanje nalog so ustanovljeni organi občinske uprave. Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

 • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog,
 • smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
 • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
 • učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
 • usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
 • učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave. Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine (direktor občinske uprave), ki:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
 • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi Občine Prebold ter po odredbah župana Občine Prebold ter po odredbah župana.

korona

obcinapomeriinvalidov

mcp pasica

VLOGE IN OBRAZCI

YouTube

aeg prebold

iobcina button

galerija dogodkov

evem button

pon nepremicnine

Koledar dogodkov

loader

euprojekti pasica

PRP LEADER EU SLO

Skupnost občin Slovenije

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ureZlati 80 112 Podpis