All for Joomla All for Webmasters

Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE PREBOLD

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Prebold, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških okumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.

Naziv organa, ki je katalog izdal: Občina Prebold, ki jo zastopa župan Vinko Debelak

 • Naslov: Hmeljarska cesta 3
 • Pošta: 3312 Prebold
 • Telefon: 03 703 64 00
 • Faks: 03 703 64 05
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Matična številka: 1357654
 • ID za DDV: SI39527972
 • Župan: Vinko Debelak
 • Podžupani: -
 • Članice in člani Sveta: povezava
 • Uprava: povezava
 • Statut Občine Prebold in Poslovnik Občine Prebold (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Simboli Občine Prebold
 • Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Vinko Debelak, župan
 • Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: župan Vinko Debelak
 • Podatki o izdajatelju: Občina Prebold
 • Datum prve objave kataloga: 26.07.2011
 • Datum zadnje spremembe: 25.02.2013
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: .
 • Druge oblike kataloga: v fizični obliki na sedežu Občine Prebold v času uradnih ur.
 • Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ V LETU: 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI  RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji Občine Prebold

Organigram: povezava

Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin

Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor

Značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji: povezava

Seznam uradnih oseb Občine Prebold: povezava

Seznam zaposlenih v Upravi Občine Prebold: povezava

2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Župan občine Prebold

Vinko Debelak, univ.dipl.inž.grad.

Telefon: 03 703 64 00

Naslov: Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Republike Slovenije in Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje Mestne občine Velenje ter povezava na register predpisov lokalne skupnosti

Državni register: povezava

Predpisi lokalne skupnosti: Register predpisov Občini Prebold

Predpisi Evropske unije: povezava

2.d Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta: povezava

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov: povezava

Uradne osebe: Seznam uradnih oseb, ki so v občinski upravi Občine Prebold pooblaščene za

odločanje in vodenje postopkov v posameznih zadevah z delovnega področja občinske

uprave:

 • Anton Vesolak
 • Tjaša Skočaj Klančnik
 • Simon Jan
 • Metka Šribar
 • Vanja Čeligoj Zajšek

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila/razpise

Javna naročila po ZJN – 3 in drugi javni razpisi - (dodatne informacije pridobite na občini v času uradnih ur)

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. Ime evidence: REGISTER STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH V OBČINI PREBOLD
 2. Ime evidence: SEZNAM PROSILCEV ZA SUBVENCIJO NAJEMNINE
 3. Ime evidence: PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
 4. Ime evidence: EVIDENCA ZA DODELJEVANJE ENKRATNIH IZREDNIH DENARNIH POMOČI
 5. Ime evidence: EVIDENCA ZA ODOBRITEV PREKOPOV POSMRTNIH OSTANKOV
 6. Ime evidence: EVIDENCA ZA POTREBE ODLOČANJA O VIŠJIH OPROSTITVAH SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
 7. Ime evidence: EVIDENCA ZA POTREBE UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 8. Ime evidence: EVIDENCA O PLAČANIH STROŠKIH OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE OBČINE PREBOLD
 9. Ime evidence: EVIDENCA ZAVEZANCEV ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
 10. Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ZAČASNE OPROSTITVE PLAČILA VRTCA TER PRITOŽB IN PROŠENJ ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
 11. Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCA V OBČINI PREBOLD
 12. Ime evidence: EVIDENCA NAJEMNIH POGODB ZA POSLOVNE PROSTORE
 13. Ime evidence: EVIDENCA POSLOVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE PREBOLD
 14. Ime evidence: EVIDENCA PRIJAVLJENIH OBRATOVALNIH ČASOV GOSTINSKIH OBRATOV
 15. Ime evidence: EVIDENCA DRUŽINSKIH POMOČNIKOV
 16. Ime evidence: EVIDENCA IZDANIH ODLOČB O ODMERI KOMUNALNIH PRISPEVKOV
 17. Ime evidence: BANKA CESTNIH PODATKOV
 18. Ime evidence: EVIDENCA POTRDIL O NAMENSKI RABI IN LOKACIJSKIH INFORMACIJAH

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Spletni GIZ portal - iObčina

2.j Druge informacije, ki jih organ posreduje v svetovni splet

Novice o delovanju občine: povezava

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del vsebuje izjeme iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Občina Prebold izdaja oziroma objavlja tudi druge dokumente, potrebne za seznanitev javnosti o posameznem področju dela občinske uprave ali o drugih pomembnejših vsebinskih sklopih, vezanih na delovanje Občine Prebold (npr. letaki, zloženke, in druge tiskovine). 

Želim pridobiti informacijo javnega značaja: povezava

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur Uprave Občine Prebold

4. STROŠKOVNIK

Stroškovnik: Vpogled v zahtevano IJZ je brazplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju IJZ (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane IJZ zaračunali materialne stroške. Če so IJZ brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali.

5. SEZNAM INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, KI SO JIH PROSILCI ZAHTEVALI NAJMANJ TRIKRAT

Ni bilo zahtev

Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

Telefon: 03 703 64 00, Faks: 03 703 64 05

ID za DDV: SI39527972 / MŠ: 1357654

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ureZlati 80 112 Podpis